Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

System nauczania języków obcych

Na Uniwersytecie Warszawskim kształcenie językowe jest realizowane w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO).

Przedmiotem działania USNJO jest nauczanie języków obcych w formie lektoratów oraz organizacja certyfikacji biegłości językowej.

 

Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych został uhonorowany:
 • LABEL OF EUROPEAN LANGUAGE LABELS – jako jeden z 10 najlepszych,  najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie kształcenia językowego w Europie.
 • Certyfikatem Komisji Europejskiej pn. European Language Label – Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych.
Koordynatorem  Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych jest Arkadiusz Misiak, który m. in.:

 • rozstrzyga w indywidualnych sprawach dotyczących możliwości skorzystania z należnych bezpłatnych godzin lektoratu, przyznawania i rozliczania dodatkowych godzin lektoratu oraz przyznawania żetonów egzaminacyjnych na wniosek osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego,
 • zatwierdza rozliczenia należności na rzecz jednostek organizacyjnych UW z tytułu prowadzenia lektoratów,
 • przyznaje żetony egzaminacyjne na wniosek osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego.

Na mocy Zarządzenia nr 156 Rektora UW z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej na UW wyznaczone zostały następujące jednostki organizacyjne UW prowadzące lektoraty języków obcych:

 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
 • Szkoła Języków Obcych
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Orientalistyczny
 • Wydział Polonistyki

Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej

Rada Koordynacyjna została powołana na mocy Zarządzenia nr 11 Rektora UW z dn. 26 stycznia 2022 r. i zgodnie z Uchwałą nr 103 Senatu UW z dn. 17 listopada 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia lektoratów i przyjmowania egzaminów z języków obcych na UW sprawuje nadzór nad realizacją lektoratów języków obcych oraz certyfikacji biegłości językowej.

Biuro Innowacji Dydaktycznych zapewnia Radzie Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej wsparcie merytoryczne i administracyjne.

Oferta lektoratów

W ofercie lektoratów z 40 języków znajdują się regularne kursy roczne lub semestralne (stacjonarne, półinternetowe, e-lektoraty) oraz intensywne kursy letnie. Kursy mogą być prowadzone na poziomie ogólnym, specjalistycznym, mogą być również sprofilowane dziedzinowo lub dyscyplinowo.

Oferta lektoratów skierowana jest do studentów, doktorantów i osób spoza UW (na zasadach odpłatności):

 • na studiach I stopnia oraz na studiach jednolitych student ma do dyspozycji 240 żetonów, tj. 240 h bezpłatnej nauki języka na wybranym przez siebie poziomie docelowym,
 • na studiach II stopnia student ma do dyspozycji dodatkowe żetony na naukę języka na poziomie docelowym B2+,
 • na studiach III stopnia doktorantom przysługuje 120 żetonów, tj. 120h bezpłatnej nauki języka na wybranym przez siebie poziomie docelowym.

Pełna oferta kursów jest dostępna na stronie rejestracji żetonowej: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest opanowanie języka obcego co najmniej na poziomie B2, na studiach jednolitych magisterskich oraz na studiach II stopnia – na poziomie B2+ według ESOKJ.

Obowiązek ten można zrealizować, przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany na UW (Uchwała nr 8 RADY KOORDYNACYJNEJ ds. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH I CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ z dn. 23.09.2022 w sprawie uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji certyfikujących potwierdzających poziom biegłości językowej. LINK

Na wyjątkową ofertę egzaminów certyfikacyjnych oferowanych na UW składa się 36 języków ze wszystkich grup językowych świata. Więcej informacji dotyczących rejestracji na lektoraty
i egzaminy językowe (również dla osób spoza UW) znajduje się na stronie: www.jezyki.obce.uw.edu.pl.

Kontakt: jezyki.koordynator@uw.edu.pl