Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Uniwersytet Warszawski tworzy studia na określonych kierunkach, poziomach i profilach studiów w oparciu o programy studiów, które są zgodne z opisem zakładanych przez uczelnię spójnych efektów uczenia się.

Zatwierdzanie programów studiów należy do zadań Senatu UW. Na etapie przygotowania programów studiów wymagane jest zasięgnięcie opinii samorządu studenckiego.

Aby rozpocząć proces tworzenia kierunku studiów należy zapoznać się z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. z późn. zm. w sprawie studiów oraz aktami wewnętrznymi uczelni, m.in. z ZARZĄDZENIEM NR 71 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 156)

Postępowanie w sprawie utworzenia kierunku studiów zainicjować może: Rektor, URK, rada dydaktyczna lub grupa co najmniej 15 nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

 

Jak utworzyć nowy kierunek studiów – krok po kroku

 • Przygotowanie przez Wnioskodawcę koncepcji kształcenia dla nowo tworzonego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • Przekazanie, w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, w którym kierunek ma zostać utworzony, do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK) za pośrednictwem Biura Innowacji Dydaktycznych „Opisu koncepcji kształcenia”;
 • Formalna weryfikacja „Opisu koncepcji kształcenia” przez pracowników BID;
 • Opiniowanie „Opisu koncepcji kształcenia” przez URK. Jeśli „Opis koncepcji kształcenia” zostanie pozytywnie zaopiniowany, URK wyznaczy eksperta wspierającego Wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku o utworzenie kierunku studiów;
 • Konsultacja Wnioskodawcy z Biurem ds. Rekrutacji w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji;
 • Przekazanie do Rektora za pośrednictwem Biura Innowacji Dydaktycznych wniosku o utworzenie kierunku studiów. Wniosek o utworzenie studiów należy złożyć w terminie do 30 stycznia. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie, opinię samorządu studentów oraz kopię uchwały rady dydaktycznej (w przypadku, kiedy Wnioskodawcą jest rada dydaktyczna);
 • Formalna weryfikacja wniosku przez pracowników BID;
 • Opiniowanie wniosku przez Senacką Komisję ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia;
 • Opiniowanie wniosku przez URK;
 • Uchwalenie programu studiów przez Senat UW;
 • Wydanie przez Rektora zarządzenia w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów.

Wzory wniosków:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA: W przypadku utworzenia nowego kierunku studiów prowadzonego w całości w języku angielskim wnioskodawca powinien przygotować i przekazać do BID dwa odrębne dokumenty: wniosek o utworzenie kierunku studiów (wypełniony w języku polskim) oraz tłumaczenie I części wniosku o utworzenie kierunku studiów (wypełnione w języku angielskim):

Jak zmienić program studiów – krok po kroku

 • Przekazanie do Rektora za pośrednictwem Biura Innowacji Dydaktycznych wniosku o zmiany w programie studiów. Wniosek o zmiany w programie studiów należy złożyć w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie, opinię samorządu studentów oraz kopię uchwały rady dydaktycznej;
 • Formalna weryfikacja wniosku przez pracowników BID;
 • Opiniowanie wniosku przez Senacką Komisję ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia;
 • Opiniowanie wniosku przez URK;
 • Uchwalenie zmian w programie studiów przez Senat UW.

Wzory wniosków:
Wniosek o zmiany w programie studiów
Wniosek o zmiany w programie studiów wspólnych
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA: W przypadku zmiany programu studiów prowadzonego w całości w języku angielskim wnioskodawca powinien przygotować i przekazać do BID dwa odrębne dokumenty: wniosek o zmiany w programie studiów (wypełniony w języku polskim) oraz  tłumaczenie II części wniosku o zmiany w programie studiów (wypełnione w języku angielskim).