Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ewaluacja

WEWNĘTRZNA
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

Pracownia jest jednostką badawczą zbierającą informacje na temat różnych aspektów kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim,  zarówno metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. Zebrane informacje wykorzystywane są przez Władze Uczelni oraz jednostki dydaktyczne do oceny jakości nauczania na Uniwersytecie Warszawskim.

Strona pracowni:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZEWNĘTRZNA
Polska Komisja Akredytacyjna

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r. jakość kształcenia na studiach, we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych, podlega ewaluacji przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), niezależną instytucję działającą na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

PKA dokonuje ewaluacji w formie oceny: programowej – polegającej na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów lub kompleksowej – polegającej na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni.

Oficjalna strona Komisji:

<strong>Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej</strong>

Baza orzecznictwa PKAstanowiska w sprawie interpretacji przepisów prawa, stanowiących podstawę prac Komisji, a w szczególności regulujących przeprowadzanie ocen programowych i opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów.

FAQ PKAzbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących oceny programowej przeprowadzanej w formie zdalnej.

Rok 2021

Uchwała nr 1096/2021 Prezydium PKA z dn. 18 listopada 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 881/2021 Prezydium PKA z dn. 2 września 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku geografia prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 733/2021 Prezydium PKA z dn. 22 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 627/2021 Prezydium PKA z dn. 8 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku prawo prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 537/2021 Prezydium PKA z dn. 24 czerwca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku matematyka prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 235/2021 Prezydium PKA, z dn. 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku filozofia prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 176/2021 Prezydium PKA, z dn. 11 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku stosunki międzynarodowe prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego  i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała nr 148/2021 Prezydium PKA, z dn. 25 lutego 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Rok 2020

Uchwała Nr  828/2020 Prezydium PKA z dn. 19 listopada 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku historia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 666/2020 Prezydium PKA z dn. 3 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku archeologia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 595/2020 Prezydium PKA z dn. 28 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku socjologia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 594/2020 Prezydium PKA z dn. 28 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 514/2020 Prezydium PKA z dn. 16 lipca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku biotechnologia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 513/2020 Prezydium PKA z dn. 16 lipca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku biologia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 512/2020 Prezydium PKA z dn. 16 lipca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ochrona środowiska prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 299/2020 Prezydium PKA z dn. 4 czerwca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku lingwistyka stosowana prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 145/2020 Prezydium PKA z dn. 7 maja 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku fizyka prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 144/2020 Prezydium PKA z dn. 7 maja 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku astronomia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 56/2020 Prezydium PKA z dn. 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku studia filologiczno-kulturoznawcze prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 29/2020 Prezydium PKA z dn. 23 stycznia 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku chemia prowadzonym na UW na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Rok 2019

Uchwała Nr 894/2019 Prezydium PKA z dn. 12 grudnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na UW na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 864/2019 Prezydium PKA z dn. 28 listopada 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość, prowadzonym na UW, na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 863/2019 Prezydium PKA z dn. 28 listopada 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka i ekonometria, prowadzonym na UW, na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Uchwała Nr 862/2019 Prezydium PKA z dn. 28 listopada 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia, prowadzonym na UW, na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

EWALUACJA SZKÓŁ DOKTORSKICH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształcenie określonymi w art. 259-264, jakość kształcenia w szkołach doktorskich podlega ocenie przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Pierwszą ewaluację jakości kształcenia w szkole doktorskiej przeprowadza się po upływie co najmniej 5 lat od dnia rozpoczęcia kształcenia, w ramach tej szkoły. Oznacza to, że w przypadku czterech szkół doktorskich prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski taką ewaluację będzie można przeprowadzić nie wcześniej niż 1 października 2024 roku.

Kryteria ewaluacji zostały również określone w przytaczanej ustawie. Art. 261 stanowi, że przy ewaluacji uwzględnia się następujące kryteria:

  • adekwatność programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz ich realizację,
  • sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
  • kwalifikacje nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,
  • jakość procesu rekrutacji,
  • jakość opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej,
  • rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej,
  • umiędzynarodowienie,
  • skuteczność kształcenia doktorantów.

Wynikiem ewaluacji jest ocena dokonana przez zespół oceniający na podstawie raportu samooceny, przygotowanego w językach polskim i angielskim, przez podmiot prowadzący szkołę doktorską oraz wizytacji.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz sposób jej przeprowadzania, mając na uwadze specyfikę kształcenia w szkole doktorskiej. Na dzień 7 lipca 2021 r. rozporządzenie nie zostało wydane.