Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program ZIP

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 2 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2023 roku.

Budżet programu wynosi 39 393 989,40 zł, w tym 38 198 898,40 zł stanowi dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu Warszawskiego dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Projekt będzie realizowany przez działania w czterech modułach:

  • moduł programów kształcenia
  • moduł podnoszenia kompetencji studentów
  • moduł studiów doktoranckich
  • moduł zarządzania uczelnią

Spodziewane efekty projektu:

  • podniesienie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia oraz lepsze dostosowanie co najmniej 14 programów kształcenia na studiach II stopnia do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • zwiększenie kompetencji minimum 1080 studentów ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, w tym m.in. w zakresie kompetencji analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych, interpersonalnych, przedsiębiorczych, językowych i zawodowych,
  • udoskonalenie studiów doktoranckich i zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naukowego minimum 150 doktorantom za pomocą wsparcia finansowego ich mobilności krajowej i międzynarodowej, uruchomienia programów studiów sprzyjających interdyscyplinarnym projektom badawczym, szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, informatyczne, językowe, dydaktyczne i inne,
  • wzmocnienie umiędzynarodowienia kształcenia na UW przez zwiększenie liczby kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim i podniesienie jakości kształcenia językowego, udział w dydaktyce na UW wykładowców z zagranicy, wsparcie rozwoju programu Welcome Point, uruchomienie dodatkowych form kształcenia, np. interdyscyplinarnych lub specjalistycznych szkół letnich w językach obcych,
  • rozwój narzędzi informatycznych i wykorzystywania informacji w celu doskonalenia procesów zarządzania uniwersytetem, m.in. przez zwiększenie integracji niektórych działających na uczelni systemów informatycznych,
  • wzmocnienie potencjału minimum 1200 pracowników UW przez podnoszenie kompetencji dydaktycznych wykładowców oraz szeroko pojętych kompetencji zarządczych pracowników administracji i kadry kierowniczej za pomocą m.in. szkoleń z programów komputerowych, warsztatów kompetencji miękkich i umiejętności dydaktycznych oraz kursów językowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jednostki współpracujące (działania ogólnouniwersyteckie)

Lista Wydziałów realizujących zadania w Programie ZIP

Więcej informacji na temat Programu ZIP: https://zip.uw.edu.pl/