Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Inicjatywy europejskie

Przykłady inicjatyw europejskich wspierających umiędzynarodowienie kształcenia:

Studia wspólne i wspólne dyplomy
 • kryteria i zasady EQAR

Wspólne programy kształcenia są znakiem firmowym europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (EHEA). Inicjatywa ta jest realizowana w celu zwiększenia mobilności studentów i kadry, doskonalenia możliwości uczenia się i współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz tworzenia innowacyjnych programów doskonałości zarówno pod względem treści, jak i form dydaktycznych oraz organizacyjnych. Oferują studentom prawdziwie europejskie doświadczenie edukacyjne. Wspólne dyplomy oznaczają także „wspólność” ich  nadawania.

Erasmus Mundus wyróżnia doskonałość akademicka oraz wysoki poziom integracji.

The European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (EA) – europejskie podejście do  zapewniania jakości programów wspólnych,  przyjęte przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe na posiedzeniu  w Erewaniu w dniach 14-15 maja 2015 zostało opracowane w celu ułatwienia procesu zewnętrznego zapewniania ich jakości. Podejście to określa standardy oceny tych programów oparte na uzgodnionych narzędziach EOSW tak, aby żadne  inne dodatkowe krajowe kryteria nie musiały być stosowane w procesie oceny zewnętrznej, co z kolei powinno ułatwić zastosowanie zintegrowanego podejścia do zapewniania jakości programów wspólnych.

Sojusze uniwersytetów europejskich (sojusz 4EU+)

Sojusze uniwersytetów europejskich będą miały ogromny wpływ na strukturę europejskiego  szkolnictwa wyższego, zarówno na uczelnie będące uczestnikami takich sojuszy, jak i na instytucje szkolnictwa wyższego, które nie są członkami sojuszy. Sojusze składające się z uczelni z różnych państw będą wyzwaniem dla krajowych systemów prawodawstwa. Wyzwania te nie ograniczą się do krajowych legislacji, lecz także odnosić się będą do wewnętrznych polityk w zakresie szkolnictwa wyższego oraz regulacji obowiązujących w samych uczelniach i doprowadzą do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych reform  w tym zakresie. Krajowe systemy zapewniania jakości zmienią się pod wpływem tych wyzwań i zmiany te dotkną również krajowe agencje zapewniania jakości.

The European Framework for the Comprehensive Quality Assurance of European Universities chce zapobiec sytuacji, w której różne agencje zapewniania jakości będą stosowały różne systemy zapewniania jakości  wobec sojuszy uniwersytetów europejskich.

 4eu+ 

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities”, finansowanym z programu Erasmus+. KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności.

Uczelnie Sojuszu 4EU+ wspólnie prowadzą badania i kształcą studentów, tworzą inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. Wyzwania stojące przed partnerami sojuszu to zwiększenie mobilności, która będzie miała znaczenie dla wszystkich uczelni, pogłębienie integracji i zwiększenie równowagi na poziomie europejskim oraz ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia.

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim
  • europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość
  • dane – modele – transformacje
  • przemiany środowiskowe

Członkami sojuszu są:

Joint European degree label

Joint European degree label to nowa inicjatywa europejska, która pozwoli sojuszom  instytucji szkolnictwa wyższego i władzom krajowym przeanalizować, przetestować i w efekcie ułatwić nadawanie znaku jakości dla wspólnych programów kształcenia w oparciu o wspólnie przyjęte kryteria. Kryteria te odnoszą się do następujących elementów:

 • Kryteria obowiązkowe
  – realizacja programu studiów wspólnych

  – transparentność efektów uczenia się
  – zasady systemu zapewniania jakości
  – istnienie wspólnej polityki (w sojuszu) w zakresie wspólnych programów
  – kampus transnarodowy – dostęp do usług
  – zasady elastycznej, uwzględnionej w programie studiów, mobilności studentów
  – wielojęzyczność
  – innowacyjne podejście dydaktyczne
  – monitorowanie absolwentów programów wspólnych
  – włączenie i trwałość
 • Kryteria opcjonalne
  – poza mobilnością fizyczną, inne jej formy i tryby

  – możliwość nauki wielu europejskich języków obcych
  – wsparcie dla rynku pracy
  – oferta praktyk zawodowych
  – uwzględnienie planu rozwoju zawodowego
  – odniesienia do zrównoważonej ochrony środowiska
  – odniesienia do kompetencji cyfrowych
  – odniesienia do kształtowania wartości demokratycznych i potrzeb społecznych
  – promowanie widoczności programów wspólnych studiów
Microcredentials – mikropoświadczenia

Mikropoświadczenia/mikrokwalifikacje to dowód uzyskania przez uczącego się danego efektu uczenia się w ramach krótkiego, przejrzyście ocenionego kursu lub modułu. Kursy takie mogą być organizowane w systemie stacjonarnym, online lub w systemie łączącym obie te formy. Dzięki mikrokwalifikacjom możliwości uczenia się dostępne są dla wszystkich, w tym osób pracujących w pełnym wymiarze godzin. Jest to więc wysoce elastyczna i równościowa forma uczenia się, umożliwiająca nabywanie konkretnych umiejętności i kompetencji. Mikrokwalifikacje przyznawane są przez instytucje szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, a także przez organizacje prywatne.

Mogą być szczególnie pomocne dla osób, które chcą:

  • poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę, ale nie chcą odbywać pełnego cyklu studiów wyższych
  • podnieść poziom umiejętności lub przekwalifikować się po rozpoczęciu pracy zawodowej, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy lub rozwinąć karierę zawodową
Europejski Paszport Kwalifikacji dla Uchodźców (European Qualifications Passport for Refugees - EQPR)

EQPF  jest narzędziem firmowanym przez Radę Europy, opracowanym przy udziale Polski i innych partnerów, zgodnie z wymaganiami  z art. VII Konwencji Lizbońskiej o uznawaniu wykształcenia, ułatwiającym uznanie kwalifikacji uchodźcy, w przypadku braku pełnej formalnej dokumentacji. EQPF umożliwia przyjęcie na studia lub kontynuowanie studiów oraz dostęp do rynku pracy, co przekłada się na większą integrację społeczną uchodźców w krajach przyjmujących oraz umiędzynarodowienie kształcenia w uczelniach otwierających się na realizację potrzeb uchodźców.