Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studenci dla Otoczenia

Celem Programu “Studenci dla Otoczenia jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów poprzez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej (np. osoby starsze, młodzież licealna), przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

Odbiorcami Programu będą studenci ostatnich czterech semestrów studiów I oraz II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w obszarze nauk społecznych.

W semestrze zimowym 2021/2022 będzie realizowana 1. edycja, w ramach której Wydział Socjologii zrealizuje pilotaż Programu. Aktualnie trwają przygotowania do 2. edycji Programu w semestrze letnim.

Poprzez udział w Programie studenci będą mieli okazję zwiększyć praktyczne umiejętności diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, działając w warunkach „żywego” laboratorium społecznego. Studenci zwiększą także wiedzę na temat metod i narzędzi przydatnych do przygotowania i realizacji projektów o charakterze wdrożeniowym. Dzięki pracy w zespołach projektowych rozwiną także umiejętności skutecznego komunikowania się w grupie. Dzięki bezpośrednim kontaktom z przedstawicielami instytucji zewnętrznych zwiększą swoją wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym oczekiwań pracodawców co do umiejętności i kompetencji, jakimi powinni wykazywać się absolwenci studiów wyższych.

Efekty pracy studentów powinny mieć wartość aplikacyjną. Poziom i sposób wdrożenia wypracowanych produktów/rozwiązań zależą od rodzaju projektu, efekty powinny być odpowiedzią na zdefiniowaną potrzebę partnera zewnętrznego czy grupy społecznej. Jeśli to możliwe, zostaną zweryfikowane, sprawdzone na „żywym organizmie”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sposób realizacji  Programu

  1. Przygotowanie szczegółowych założeń realizacji Programu, właściwych metod i narzędzi dydaktycznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz bilansu kompetencji, uzgodnienia dotyczące warunków współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz nauczycielami akademickimi uczestniczącymi w Programie w roli tutorów, podpisanie porozumień, ustalenie listy obszarów badawczych, listy zewnętrznych instytucji współpracujących, grupy tutorów UW oraz ekspertów instytucji zewnętrznych, nadzór merytoryczny nad realizacją Programu.
  2. Rozpowszechnienie informacji wśród studentów na temat zajęć ogólnouniwersyteckich i rekrutacja uczestników.
  3. Warsztaty na temat realizacji wdrożeniowych projektów badawczych w społecznościach lokalnych.
  4. Studenci przygotowują plan projektu w zespołach, dołączając zgodę wybranego nauczyciela akademickiego na objęcie indywidualną opieką w zakresie realizacji projektu badawczego (tutoring) we współpracy z instytucją zewnętrzną (ekspertem zewnętrznym). Plan projektu jest oceniany przez tutora we współpracy z ekspertem zewnętrznym. Warunkiem realizacji projektu (i finansowania jego kosztów) jest uzyskanie pozytywnej opinii tutora.
  5. Realizacja projektów przez studentów pod opieką tutorów w trakcie jednego semestru akademickiego (indywidualne wsparcie studentów), w tym możliwość pokrycia kosztów realizacji projektu np. zakup danych cyfrowych lub zakup dostępu do narzędzi umożliwiających prowadzenie badań online/usług badawczych. Współpraca studenta z instytucją zewnętrzną i ekspertem instytucji zewnętrznej, zakończona opinią ze strony eksperta. Przygotowanie przez studentów prezentacji na temat wyników realizacji projektu.
  6. Warsztaty podsumowujące z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego – prezentacja zrealizowanych projektów badawczych.
  7. Przygotowanie podsumowania I edycji Programu “Studenci dla Otoczenia” oraz koncepcji rozwoju Programu oraz założeń kolejnych edycji z udziałem ekspertów zewnętrznych i tutorów.

Realizacja Programu opiera się na wnioskach z doświadczeń realizacji podobnych inicjatyw na Uniwersytecie Warszawskim w poprzednich latach, wprowadzając jednocześnie nowe elementy dydaktyczne specyficzne dla aktualnej sytuacji epidemicznej. Dotyczy to m.in. następnych przedsięwzięć: „Aplikacyjne prace dyplomowe”  realizowane przez Akademickie Biuro Karier UW, Inicjatywy dla Otoczenia (IDO) realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW, Laboratorium pomysłów – program grantów dla studentów realizowany przez Inkubator UW.