Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

FDD/FID

Fundusz Doskonałości Dydaktycznej (FDD) powstał w wyniku przekształcenia Funduszu Innowacji Dydaktycznych działającego od 2004 roku.

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lipca 2021 roku (M.2021.206.Zarz.106.pdf)  określa cele i zasady funkcjonowania FDD.  Ze środków Funduszu będą mogły skorzystać jednostki, które prowadzą kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim. O wysokości środków do wykorzystania na dany rok kalendarzowy jednostki będą dowiadywały się z ogłoszenia Rektora, w terminie do 31 maja każdego roku. Środki finansowe będą przyznawane w drodze dotacji celowej jako limit wydatków do zrefundowania.
O przyznaniu środków będzie decydował Prorektor ds. Studentów i jakości kształcenia po zasięgnięciu opinii zastępcy kanclerza do spraw ekonomicznych. Podstawą do ubiegania się o refundację będzie wniosek zawierający sprawozdanie za ostatni rok z działań podjętych w celu zmierzania do doskonałości dydaktycznej.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w terminie do 30 listopada 2022 roku.
Podpisane wnioski o refundację należy przesłać na adres bid@uw.edu.pl.

Wniosek o refundację kosztów projektu z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej
Pismo Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia do KJD informujące o FDD

Informacja o podziale środków

Zgodnie z § 4 zarządzenia nr 106 Rektora UW z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie Funduszu Doskonałości Dydaktycznej (Monitor UW z 2021 r. poz. 206) dokonano podziału środków pomiędzy jednostki dydaktyczne, które spełniają warunek organizowania i realizowania kształcenia na co najmniej jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Informacja ta została przesłana do Władz odpowiednich jednostek dydaktycznych.

Podział funduszy nastąpił w oparciu o liczbę studentów studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazaną w systemie POL-on do sprawozdania S-10 do Głównego Urzędu Statystycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie Funduszu Doskonałości Dydaktycznej (Monitor UW z 2021 r. poz. 206), w którym znajdziecie Państwo informacje na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z FDD.

W przypadku pytań  i chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z Biurem Innowacji Dydaktycznych.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusz Innowacji Dydaktycznych (FID) powstał  w 2004 roku na mocy Zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 lipca 2004 roku.

Od tego czasu co roku organizowany jest konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów podnoszących jakość kształcenia oraz wprowadzanie innowacyjnych przedmiotów do programów studiów. W 2020 roku odbyła się XVII edycja konkursu, w wyniku czego dofinansowanie uzyskało 13 projektów na łączną kwotę 864 963 PLN.

Obecnie w trakcie realizacji jest również wiele projektów, które zostały dofinansowane w latach ubiegłych. W 2021 roku Rektor nie ogłosił kolejnej edycji konkursu. W przygotowaniu jest nowa odsłona Funduszu zapewniająca wsparcie jednostek dydaktycznych realizujących kształcenie.